Υπηρεσίες

Εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού (master plan).
Εκπόνηση τεχνικών μελετών υδραυλικών έργων.
Επίβλεψη τεχνικών μελετών.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Σύμβουλοι Μηχανικοί σε σχεδιασμό, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων.