Αποχετευόμενες περιοχές Ανατολικής Αττικής


Αποχετευόμενες περιοχές Ανατολικής Αττικής ανά ΚΕΛ και επαναχρησιμοποίησης εκροών (master plan).